2019 September 19   ,   ٢٠ المحرّم ١٤٤١   ,    پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸     
کد خبر : ۲۸۴۹۹ گروه : تجارت بین الملل تاریخ انتشار :شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
«اگزيم نيوز » گزارش مي دهد آهنگ كند رشد اقتصادي كشورهاي عضو « OECD»

کشورهای عضو OECD با کاهش رشد روبرو شده اند و این در حالی است که افت رشد اقتصادی در سایر نقاط جهان نیز مشهود است

ارزيابي ها نشان مي دهد، نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم سال 2019 نسبت به فصل قبل کاهش یافته و به 1.6 درصد رسیده است.

شدت این کاهش در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله «آلمان، سوئد و انگلستان» بیشتر بوده است.  برآوردهای OECD نشان می دهد، «ترکیه» نیز با دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی در فصل پایانی 2018 و فصل نخست 2019 ،وضعیت رکود اقتصادی را تجربه کرده است. در گزارش حاضر، روند رشد فصلی تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب OECD نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل آن بررسی می شود.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اعضاي « OECD»

بررسي هاي صورت گرفته حاكي از اين است كه متوسط رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD که با شروع سال 2018 روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، در سال 2019 نیز همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است. علیرغم ثابت ماندن رشد اقتصادی این کشورها در فصل پایانی سال 2018 و فصل نخست 2019 ( 1.7 درصد)، این نرخ در فصل دوم 2019 مجددا کاهش یافته و به حدود 1.6درصد رسیده است.  به طوريكه نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در فصل دوم سال 2019 به 1.3درصد رسیده که نسبت به نرخ رشد فصل اول 2019 با کاهش 0.3 واحد درصدی همراه بوده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی آلمان که از ابتدای سال 2018 آغاز شده بود، در فصل دوم سال 2019 نیز مشاهده می شود.

نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل نخست 2019 تا حدی نسبت به فصل پایانی سال 2018 بهبود یافته، اما مجددا در فصل دوم با کاهش 0.5 واحد درصدی به 0.4رسیده است. اما  رشد اقتصادی کشور چین در فصل دوم سال 2019 به روند نزولی خود ادامه داده و با 2.0 واحد درصد کاهش نسبت به رشد اقتصادی فصل نخست 2019 به حدود 6.2 درصد رسیده است.

داده هاي اين تحليل همچنين نشانگر اين است كه رشد اقتصادی کشور یونان از فصل پایانی سال 2018 ،روند کاهش خود را آغاز کرده و در فصل نخست 2019 با 0.2واحد درصد کاهش نسبت به زمستان 2018 به حدود 1.3 درصد رسیده است.

از سوي ديگر، نرخ رشد اقتصادی ایتالیا از فصل پایانی سال 2017 شروع به کاهش کرده است، كه این روند نزولی تا فصل نخست 2019 ادامه داشته؛ به طوریکه در فصل اول 2019 نرخ رشد اقتصادی این کشور به منفی 0.1 رسیده است.

البته به نظر می رسد در فصل دوم 2019، روند نزولی رشد اقتصادی ایتالیا متوقف شده و تولید ناخالص داخلی این کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل بدون تغییر باقی مانده است. بنابرآمارها، نرخ رشد اقتصادی سوئد در فصل دوم سال 2019 به 1.4 درصد رسیده که نسبت فصل اول 2019 با کاهش نسبتا قابل توجه 0.6 واحد درصدی همراه بوده است.

آمارهای  OECDهمچنين  نشان می دهد، کشور ترکیه از فصل پایانی سال 2018 وارد رکود شده و دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است.

هر چند رشد اقتصادی این کشور در فصل نخست 2019 نسبت به فصل پایانی 2018 تا حدی بهبود یافته، اما همچنان منفی است و در سطح 2.8 درصد قرار دارد. اما از سوي ديگر، رشد اقتصادی کشور انگلستان که در فصل نخست 2019 به طور قابل توجهی افزایش یافته بود، در فصل دوم 2019 با کاهش 0.6 واحد درصدی همراه شده و به 1.2 درصد رسیده است.

همچنين بنابرآمارها، در فصل پایانی سال 2018 رشد اقتصادی آرژانتین به شدت تضعیف شده و با کاهش 2.1 واحد درصدی نسبت به رشد اقتصادی فصل سوم 2018 ، به حدود منفی 6.4 درصد رسیده است. اگرچه رشد اقتصادی این کشور همچنان منفی است، اما در فصل نخست 2019 نسبت به فصل پایانی 2018 بدون تغییر باقی مانده است.

 رشد اقتصادی برزیل مثبت اما روند تغییرات آن از فصل سوم سال 2018 تا فصل اول سال 2019 کاهشی بوده است. در فصل اول سال 2019 رشد اقتصادی این کشور با کاهش 0.7 واحد درصدی نسبت به فصل چهارم 2018 به حدود 0.4 درصد کاهش یافته است.

از سوي ديگر، رشد اقتصادی روسیه در فصل نخست 2019 به طور نسبتا قابل ملاحظه اي کاهش یافته و از 2.8 درصد در فصل پایانی 2018 به 0.6درصد در فصل نخست 2019 رسیده است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به ماه قبل

 از سوي ديگر، داده هاي اين تحليل بيانگر اين است كه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو OECD که در فصل اول سال 2019 با افزایش نسبت به فصل قبل خود به 0.6 درصد رسیده بود، در سه ماهه دوم سال 2019 با کاهش 0.1 واحد درصدی به 0.5 درصد کاهش یافت .

همچنين نرخ رشد تولیدناخالص داخلی اتحادیه اروپا در فصل دوم سال 2019 نسبت به فصل قبل کند شده و به 0.2 درصد (در مقایسه با رشد 0.5 درصدی) رسیده است.

از آنسو، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین نسبت به فصل قبل، پس از چهار فصل متوالی روند نزولی، در فصل دوم سال 2019 افزایش یافت و به 1.6 درصد رسید. اين درحالي است كه نرخ  رشد فصلی تولید ناخالص داخلی در انگلستان به طور قابل توجهی کاهش یافته و از 0.5 درصد در سه ماهه نخست سال 2019 به 0.2 درصد در سه ماهه دوم 2019 رسیده است.

همچنين بر اساس برآوردهای OECD نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی آلمان در فصل دوم سال 2019 با وجود افزایش در دو فصل قبلی، کاهش یافته و به منفی 0.1 درصد رسیده که در مقایسه با رقم مشابه در فصل نخست 2019 حدود 0.5 واحد درصد تنزل یافته است. بخشی از کاهش رشد تولید ناخالص این کشور می تواند به دلیل کاهش تولید صنعتی آن در نیمه نخست 2019 باشد.

در بخش ديگري از اين گزارش آورده شده كه تولید ناخالص داخلی کشور ایتالیا که طی دو فصل متوالی (فصل سوم و چهارم 2018) کاهش یافته بود، در فصل اول 2019 با رشد مثبت 0.1 درصدی همراه شده، اما در فصل دوم 2019 نسبت به فصل اول تغییر چندانی نداشته است.

با وجود رشد منفی تولیدناخالص داخلی یونان در فصل چهارم سال 2018 نسبت به فصل سوم همین سال، بر اساس برآوردهای OECD نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل اول 2019 به 0.2 درصد رسیده است.

آمارها همچنين بيانگر اين است كه در فصل نخست سال 2019 ،حدود 0.6 واحد درصد از سرعت افزایش تولید ناخالص داخلی کشور سوئد کاسته شده و این روند کاهشی تا پایان فصل دوم 2019  نیز ادامه یافته است؛ تا جایی که در فصل دوم 2018 نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی این کشور به منفی 0.1 درصد رسیده است.

ترکیه که طی سه فصل متولی نرخ رشد فصلی منفی را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه کرده، در فصل اول 2019 به رشد نسبتا قابل توجه 1.3 درصدی در تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل قبل دست یافته است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور آرژانتین از فصل دوم 2018 منفی بوده، اما این نرخ علیرغم منفی بودن، در فصول اول 2019 تا حدی بهبود یافته و به منفی 0.2درصد رسیده است.

همچنين براساس تحليل ارائه شده، از فصل سوم 2018 ، سرعت افزایش تولید ناخالص داخلی برزیل شروع به کاهش کرده است؛ این روند تا جایی ادامه داشته که در فصل نخست 2019 رشد فصلی تولید این کشور در سطح منفی 0.2 درصد قرار گرفته است. 

سرعت رشد تولید ناخالص داخلی در روسیه از فصل دوم سال 2018 کاهشی بوده و از 0.7 درصد به 0.1 درصد در فصل چهارم 2018 رسیده است. همچنين در فصل اول 2019 نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی روسیه کاهش یافته و معادل منفی 0.4 درصد شده است.

 

 

 

 

 

 

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : OECD     |     رکود     |     رشد اقتصادی     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
آخرین اخبار
پربیننده ترین اخبار
دیگر رسانه ها
تناقض نقدینگی و تولید در اقتصاد ایران
تناقض نقدینگی و تولید در اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی است و رشد نقدینگی ۲۳ درصد. بنگاه های تولیدی از نبود منابع گلایه دارند و نقدینگی به به نزدیک دو هزار تریلوین تومان رسیده است. این تناقض ها چگونه قابل رفع هستند؟
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ |
نظرسنجی
34.204.194.190
بزرگترین چالش صادراتی کشور در حال حاضر چیست؟ارسال
تلگرام
=
قیمت ارز
نام قیمت زنده درصدتغییر مبلغ تغییر کمترین بیشترین
قیمت سکه و طلا
نام قیمت زنده کمترین بیشترین
نرخ لایبور و یوریبور
euriborRate euriborPercentage euriborDate
liborRate liborPercentage liborDate
آب و هوا
 واردات سنگ آهن در کمین زنجیره‌ی تولید
وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" عنوان کرد: واردات سنگ آهن در کمین زنجیره‌ی تولید یحیی آل اسحاق معتقد است وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ آهن تهدید بزرگی برای زنجیره تولید این محصول است و تنها تشکیل شورای سیاستگذاری و دخالت دادن نظرات عموم سرمایه‌گذران در زنجیره تولید آهن، می ...
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ |
آشنایی با تازه های کتب بازار سرمایه
آشنایی با تازه های کتب بازار سرمایه

به گفته دکتر سعید مستشار مولف کتاب الفبای بورس، این کتاب به زبان بسیار ساده مفاهیم و کلیات بازار ...
تلگرام
ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح: